top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAv. Barış Bürüce

Yargıtay Kararı "Ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz"

T.C.

YARGITAY

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas: 2010/1982 Karar: 2012/9363 Tarih: 21.03.2012


ÖZET 29.09.2021 tarihinde www.sgkrehberi.com’da “Zorla izne çıkarılan çalışanın hakları nelerdir?” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı.

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F.Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalıya ait iş yerinde 23.10.2003-20.05.2008 tarihleri arasında çalıştığını, 20.05.2008 tarihinde işverence ücretsiz izne gönderildiğini ve 16.06.2008 tarihinde iş işverence işe başlatılmayacağı bildirilerek iş akdinin haksız feshedildiğini, 2008 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı ücretlerinin ödenmediği ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir. B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının 04.06.2003-22.04.2005 ve 08.09.2005-27.06.2008 tarihleri arasında 2 ayrı dönem itibari ile çalıştığını, ilk çalışma döneminin istifa ile, ikinci çalışma döneminin ise devamsızlık nedeni ile sonlandığı savunarak davanın reddini istemiştir. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 04.06.2003-16.06.2008 tarihleri arasında davalıya ait iş yerinde kesintisiz çalıştığı, iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. D) Temyiz: Kararı davalı taraf temyiz etmiştir. E) Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir . 2- Davacı, 20.05.2008 tarihinde işverence ücretsiz izne gönderildiğini ve ücretsiz iznin bittiği tarihte işe başlatılmadığın ileri sürerek 20.05.2008 tarihinden sonra iş yerinde fiilen çalışmadığını açıkça kabul etmiştir.

İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden sayılmaz. Ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz ve işçi bu döneme ilişkin ücret alacağına hak kazanamaz . Davacının hizmet süresinin, ücretsiz izinli olduğu 20.05.2008-16.06.2008 tarihleri arasındaki dönem dahil edilerek belirlenmesi hatalıdır . Kabulüne karar verilen kıdem tazminatı, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil günleri çalışma karşılığı ücret alacaklarının hatalı belirlenen bu hizmet süresine göre hesaplanması ve 20.05.2008 tarihinden sonraki döneme ilişkin ücret alacağına hükmedilmesi isabetsizdir . F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.03.2012 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


KAYNAK: CORPUS

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page